شرکت انرژی سازان عصرجدید

منشور

منشور برند شرکت انرژی سازان عصرجدید

چشم انداز

استراتژی و چشم انداز شرکت انرژی سازان عصرجدید

کهاب

طرح زیست محیطی کهاب

دیسپاچینگ

اجرای طرح دیسپچینگ توسط شرکت های مورد تایید

100

رضایت مشتری

100

بهترین خدمات

100

بهترین کیفیت

موقعیت مکانی جایگاه های تحت پوشش

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1

جایگاه ۱۷۷

2

جایگاه ۱۶۱

3

جایگاه ۱۹۷

4

جایگاه ۱۲۲

5

جایگاه ۱۵۲

6

جایگاه ۱۰۸

7

جایگاه ۱۳۳

8

جایگاه ۱۱۹

9

جایگاه ۱۴۷

10

جایگاه ۲۲۴

11

جایگاه ۱۴۵

12

جایگاه ۱۴۹

13

جایگاه ۲۴۰

14

جایگاه ۱۹۱

15

جایگاه ۱۸۲

16

جایگاه ۲۳۰

17

جایگاه ۲۸۲

18

جایگاه ۱۵۳

نهاد ها و شرکت های همکار