عامل اضافه برداشت از کارت سوخت
مصاحبه مدیریت عصر جدید با شبکه ۶ صدا و سیما

مصاحبه شبکه ۴