گفتگو مدیریت عصرجدید جناب آقای دکتر رئیسی فرد با رادیو تهران و رادیو گفتگو در تاریه ۱۱ و ۱۲ شهریور ۱۳۹۸