الف : دستور العمل اجرایی در خصوص جایگاه های جدید الاحداث
بند ا – دستور العمل ها

با عنایت به اهداف طرح برند سازی و ایجاد فضای رقابتی در حوزه تامین و توزیع فرآورده های نفتی ، وظایف شرکت ملی پخش در بخش احداث مجاری عرضه محدود به اعلام شرایط و نکات فنی ، مهندسی و HSE در قالب دستور العمل ها به شرکتهای زنجیره ای صاحب نشان ابلاغ خواهد شد.
• کلیه مراحل احداث جایگاه از جمله جذب متقاضی ، جانمایی احداث ، مطالعه اقتصادی و ضرورت عملیاتی ، تهیه نقشه های اجرایی ، اخذ استعلام مربوط به ساخت و ساز از کلیه ارگانها و سازمانهای مرتبط منجمله شهرداری ، محیط زیست در حیطه وظایف شرکت زنجیره ای توزیع صاحب نشان خواهد بود.
• مناطق شرکت ملی پخش نقشه جانمایی جایگاه را تایید و در پایان مرحله احداث مجوز نهایی بهره برداری جایگاه را وفق دستور العمل های جاری و مطابق با چک لیست بهره برداری صادر خواهند نمود.
• احداث مجاری عرضه با رعایت سقف ضد انحصار شرکتهای صاحب نشان بدون محدودیت بوده و شرایط عرضه و تقاضا، نقطه تعادل بازار را تعیین خواهد نمود.
• در جهت ساماندهی شبکه توزیع و اصلاح پراکندگی احداث : لیست اولویتهای محل احداث از مناطق استعلام و در اختیار شرکتهای صاحب نشان قرار خواهد گرفت .
بند 2- روش احداث جایگاه های جدید
• کلیه مراحل احداث جایگاه جدید از جمله جذب متقاضی، جانمایی احداث ، مطالعه اقتصادی و ضرورت عملیاتی در حیطه وظایف شرکت صاحب نشان قرار می گیرد.
• ب : شرایط احداث جایگاه در سراسر کشور ( به استثنای شعاع 50 کیلومتری از مرزهای زمینی و استان سیستان و بلوچستان )
1. استعلام از منطقه مربوطه در خصوص رعایت سقف انحصار در صورت احداث جایگاه جدید
2. بررسی زمین پیشنهادی توسط کارشناسان شرکت صاحب نشان
3. اعلام پذیرش به متقاضی
4. اخذ استعلام از شهرداری در حوزه شهری یا وزارت راه و شهرسازی در مسیرهای خارج از شهر در قالب مجتمع های خدماتی رفاهی ، نیرو ( آب و برق ) ، شرکت گاز ، سازمان محیط زیست و …
5. دریافت پاسخ استعلام و نقشه های طراحی شده توسط مشاورین متخصص و اخذ تاییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان و یا سایر سازمانهای ذیربط مهندسی .
6. کلیه مراحل احداث می بایست تحت نظارت نظام مهندسی و مهندس ناظر انجام پذیرد.
7. صدور موافقت نامه احداث بنام متقاضی طبق نقشه تایید شده شرکت ملی پخش زنجیره ای توزیع صاحب نشان در صورت عدم احداث مستقیم توسط شرکت صاحب نشان.
8. احداث جایگاه طبق دستور العمل طراحی و ساخت جایگاه های عرضه سوخت انجام خواهد پذیرفت ، نصب تجهیزات طرح کهاب برای جایگاه های سوخت مایع بوده و اجرای سامانه دیسپچینگ در جایگاه های میبایست به نحوی برنامه ریزی گردد که امکان انتقال دیتا در آینده جهت بهره برداری این شرکت فراهم باشد.
9. کلیه استعلام ها و تاییده های مورد نیاز از سازمان های دیربط طبق قوانین و ضوابط کشوری توسط شرکت صاحب نشان در کلیه مراحل احداث اخذ گردد.
تبصره : رعایت کلیه دستور العمل های جاری ، استاندارد های ملی ( CNG ) در تمامی مراحل ساخت و نصب و راه اندازی و بهره برداری از جایگاه ها الزامی خواهد بود.

ج : شرایط احداث جایگاه در فاصله 50 کیلومتری از مرزهای زمینی کشور
1. بررسی و نیاز سنجی تقاضای احداث درمنطقه مربوط انجام پذیرفته و در صورت تایید ضرورت تایید ضرورت احداث در محل تقاضا شده ، منطقه اعلام ضرورت احداث را به مدیریت بازرگانی در ستاد جهت اخذ مجوز از هیئت مدیره ارسال می نماید.
2. در صورت تایید احداث توسط هیئت مدیره نتیجه به منطقه اعلام می گردد.
3. متقاضی احداث پس از اخذ مجوز صادر شده از منطقه می توانند تحت پوشش یکی از شرکتهای صاحب نشان طبق بند 2 نسبت به احداث جایگاه اقدام نماید.
تبصره : تمامی مناطق مرزی ساحلی به جز منطقه چابهار از این قائده مستثنی می باشند.

د : شرایط احداث جایگاه در سیستان و بلوچستان
1. براساس نیاز سنجی انجام شده در منطقه نقاط پیشنهادی جهت احداث جایگاه از طریق فراخوان عمومی اطلاع رسانی می گردد.
2. پس از شناسایی متقاضیان واجد شرایط ، درخواست آنان در کمیسیون مبارزه با قاچاق استان بررسی و تصمیم گیری شده و نتیجه به منطقه اعلام می گردد.
3. مستندات لازم شامل طرح توجیهی احداث در نقاط تایید شده به مدیریت بازرگانی در ستاد جهت اخذ مجوز از هیئت مدیره محترم ارسال و نتیجه به منطقه جهت اقدامات بعدی اعلام می گردد.
4. متقاضی احداث پس از اخذ مجوز صادر شده از منطقه می توانند تحت پوشش یکی از شرکتهای صاحب نشان نسب به احداث جایگاه اقدام نمایند.
ه : شرایط بهره برداری از جایگاه احداث شده
1. اعلام آمادگی شرکت صاحب نشان جهت بهره برداری از جایگاه احداث شده به منطقه مربوطه با ارائه اظهار نامه مبنی بر ساخت جایگاه طبق استاندارها و دستور العمل های ذکر شده و ارائه کلیه مجوز ها ، مستندات ، و تاییدیه ها و مدارک در بخش طراحی و ساخت .
2. بازدید از نقطه عرضه احداث شده و تکمیل صورت جلسه بهره بردای توسط واحد های ذیربط ( مهندسی فرآورده ها ، عملیات ، بازرگانی ، مهندسی منطقه و HSE ) طبق دستور العمل بهره برداری از جایگاه و تکمیل چک لیست کنترل کیفیت مربوطه.
3. صدور مجوز بهره برداری توسط منطقه مربوطه پس از اخذ اظهارنامه و گزارش گروه بازدید کننده .
4. تکمیل فرم گواهی نازل توسط متقاضی و شرکت صاحب نشان و ارائه رسمی به منطقه مربوطه جهت اخذ تایید و ضبط در سوابق مربوط به شرکت صاحب نشان در منطقه.
5. تعیین مسافت با نزدیکترین انبار نفت جهت تامین فرآورده و تعیین نرخ حمل .