ثبت و برگزیده شدن اختراع خمیر آبیاب توسط واحد کنترل کیفیت شرکت عصرجدید