جلسه عمومی با سهام داران در تاریخ 20 تیر 1397 در محل شرکت عصرجدید با حضور سهام داران محترم برگزار گردید

حضار محترم :
خانم بهناز محمدی
آقای ناصررئیسی فرد
آقای علی تقی نژاد
آقای موسی امانی
آقای بهزاد قانعی
آقای حمیدرضا هاشمیان
اقای رسول دلشاد
آقای علی آذری
آقای خیرا… پناهی اقدم
آقای علی رضا قربانی
آقای حمیدرضا قربانی