قوانین و مقرارات ارسال و تسویه حساب با جایگاه داران:

فرآینده ارسال حواله ها به جایگاه داران با توجه به نیاز جایگاه داران که به صورت یک جدول زمان بندی نزد انبارهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی (انبار شمالشرق ، انبار شمالغرب و انبار ری )تعریف گردیده است.

شرکت انژی سازان عصر جدید برند رابط پرداخت حواله ، تعمییر و نگهداری و کنترل کیفیت و کمیت جایگاه ها می باشد و با توجه به این که حواله های ارسالی به جایگاه های تحت پوشش به صورت اعتباری ارسال میگردد و اعتبار این شرکت نزد شرکت پخش فرآورده های نفتی به مدت 48 ساعت میباشد خواهشمند است مبالغ حواله های ارسالی به جایگاه که هر لیتر بنزین یورمعادل 10000 ريال و هر لیتر بنزین سوپر معادل 12000 ريال محاسبه و ظرف کمتر از 48 ساله از طریقه درگاه مربوطه به حساب این شرکت می بایست واریز گردد.

لازم به ذکر است آخر هر ماه کارمزد هر جایگاه بر اساس توافق انجام شده میان این شرکت و جایگاه داران محترم از طریق بانک به حساب جایگاه واریز میگردد.

دریافت حواله :

پس از دریافت حواله خواهشمند است جایگاه داران محترم یا مسئولین جایگاه موراد ذیل را انجام دهند :

پس از حمل و رسید فرآورده به جایگاه ، شماره حواله و مقدار لیتراژ در فرم ذیل ثبت میگردد.
ابتدای روز بعد فرم مربوطه توسط جایگاه دار تکمیل و تایید سپس به شرکت انرژی سازان عصر جدید فکس یا ایمیل میگردد تا در صورت وجود مقایرت در مقادیر و شماره حواله با اصلاعات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در اسرع وقت حل و فصل گردد.
در صورت مقایرت در نوع فرآورده و مقدار لیتراژ در یافتی و مقدار چاپ شده روی حواله در اسرع وقت با این شرکت تماس حاصل نمایند در غیر این صورت هیچ گونه مسئولیتی بر عهده شرکت انرژی سازان عصر جدید نمی باشد.

در صورت کمبود مجودی و نیاز به دریافت فرآورده خارج از جدول زمانبدی که در اختیار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی میباشد خواهشمنده است به شماره تلفن های این شرکت تماس حاصل فرمائید تا در اسرع وقت با هماهنگی انباره ها و پیمانکار حمل، فرآورده مورد نیاز به جایگاه ارسال گردد.

الزامیست هر 10 روز یک بار( اصلاحا دهه ارائه کردن) جهت تسویه کامل حواله ها به همراه اصل فیش های بانکی یا تراکنش ها با ریز مقادیر رسیده در طول دهه به این شرکت مراجعه کرده تا در صورت مقایرت احتمالی در اسرع وقت حل و فصل گردد.
پس از اتمام هر ماه شرکت انرژی سازان عصر جدید با توجه به مقدار فروش رسیده و نرخ کارمزد هر جایگاه نسبت به محاسبه کارمزد برای هر یک از جایگاه ها اقدام و مبلغ کارمزد را نهایت تا سوم ماه بعد به حساب جایگاه از طرق سیستم های بانکی پرداخت میکند.

هماهنند کارمزد ، حق تبخیر هر جایگاه محاسبه و به حساب جایگاه مربوطه واریز میگردد.
طبق قوانین و مقررات وزارت نفت ،کلیه جایگاه ها باید استاندارهای فنی ، خدماتی، کمی ، کیفت و HSE را رعایت کرده و کارنان این شرکت در این خصوص نظارت ها و مراقب های روزانه را در جایگاه ها اعمال می نمایندو در این خصوص همکاری لازمه را دارا می باشند.

به منظورم حفظ جایگاه و فرآورده ارسالی در مقابل خطرات ، حوادث و آتش سوزی ، این شرکت جایگاه و فرآورده ارسالی را نزد شرکت های بیمه تمام خطر نموده و هزینه های مربوطه به صورت ماهیانه بر اساس تعداد حواله حق بیمه مربوطه توسط سیستم های بانکی پرداخت میشود.

پیشاپیش از همکاری جایگاه داران محترم نهایت تشکر را داریم.