تیم عملیات و کنترل کیفت برای شستشوی لوله ها و تلمبه های جایگاه سیاه منصوری در تاریخ 16 مهر ماه 1397 به آن جایگاه اعزام شدند. جایگاه آماده بهره بردای و افتتاحیه میباشد.