عامل اضافه برداشت از کارت سوخت
مصاحبه مدیریت عصر جدید با شبکه 6 صدا و سیما

مصاحبه شبکه 4