جناب آقای دکتر ناصر رئیسی فرد

مدیرعامل

سوابق کاری و مسئولیت های اجرایی :
 • رشته تحصیلی : درجه دکتری مدیریت آموزشی –  فوق لیسانس حقوق سیاسی
 • سمت : مدیرعامل شرکت انرژی سازان عصر جدید
 • رئیس کانون انجمن صنفی کارفرمایی جایگاه های اختصاصی کشور
 • عضو هیئت علمی سازمان ملی سواد آموزی وابسته به سازمان علمی فرهنگی یونسکو قبل از انقلاب
 • مدیر شرکت حمل و نقل و پیمانکار حمل و نقل نیروی مسلح قبل از انقلاب
 • عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه ( مرکز آموزش عالی صنایع )
 • عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایی ایران
 • نماینده کارفرمایان در سازمان بین المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد
 • مالک جایگاه اختصاصی 161 تهران از سال 1354

جناب آقای حمید رضا هاشمیان

رئیس هئیت مدیره

سوابق کاری و مسئولیت های اجرایی :
 • رشته تحصیلی : مدیریت MBA
 • سمت : رئیس هیئت مدیره شرکت انرژی سازان عصر جدید
 • فعالیت در حمل و نقل فرآورده های نفتی منطقه تهران از سال 1364
 • رئیس هیئت مدیره شرکت پترو پارت پرشیا
 • عضو هیئت امناء شرکتهای حمل و نقل منطقه تهران
 • مدیر ترمینال نفتی انبار نفت ری
 • دبیر کمیته شرکتهای حمل و نقل فرآورده های نفتی سراسر ایران ، زیر نظر کانون انجمن های صنفی حمل و نقل کشور
 • عضو کمسیون تخلفات منطقه تهران

جناب آقای موسی امانی بویاغچی

عضو هئیت مدیره

سوابق کاری و مسئولیت های اجرایی :
 • سمت : عضو هیئت مدیره شرکت انرژی سازان عصر جدید
 • فعالیت در حمل و نقل فرآورده های نفتی از سال 1352
 • رئیس انجمن صنفی رانندگان تهران
 • رابط بین حمل و نقل شرکت نفت و ستاد جنگ در دهه شصت
 • عضو هیئت امناء شرکتهای حمل و نقل منطقه تهران
 • – نماینده شرکتهای حمل و نقل منطقه تهران در پایانه های وزارت راه استان تهران