گفتگو مدیریت عصرجدید جناب آقای دکتر رئیسی فرد با رادیو تهران و رادیو گفتگو در تاریه 11 و 12 شهریور 1398

گفتگو مدیریت عصرجدید جناب آقای دکتر رئیسی فرد با رادیو گفتگو 2 آذر 98