گفتگوی دکتر ناصر رئیسی فرد مدیرت عصر جدید و عضو هئیت مدیره کانون و رئیس انجمن جایگاه داران تهران  با رادیو گفتگو در مورد کارت سوخت و برندینگ