با توجه به اینکه جایگاه ها و فرآورده دارای ارزش مالی و سرمایه ملی محسوب میشوند، از اینرو برند “عصرجدید” در راستای حفظ و نگهداری این سرمایه ملی پیشگام بوده و عقد قرار داد با شرکت بیمه دانا نسبت به بیمه آتشسوزی مسئولیت مدنی کارفرما در مقابل اشخاص ثالث و در قبال کارکنان جایگاه های تحت پوشش و همچنین بیمه فرآورده نفت کش ها از انبار تا جایگاه ها تحت هر گونه خسارت احتمالی اقدام نموده که نمونه اقدامات انجام شده در عکس مشاهده میفرمائید.